بهره‌برداران چاه‌ها

صنایع هدف

بخش‌های مصرف‌کننده بسته به میزان آب موردنیاز و منابع آبی در دسترس از منابع آب سطحی (رودخانه و چشمه) و آب زیرزمینی (چاه و قنات) و یا تلفیقی از این دو منابع برای تامین آب خود برداشت می‌نمایند. بهرحال چاه‌های آب با توجه به این که منابع پایدار و مطمئن تأمین آب می‌باشند، همواره مورد توجه بخش‌های مختلف مصرف‌کننده آب بوده‌اند. عمده بهره‌برداران چاه‌های آب شامل موارد زیر می‌باشد:

انواع چاه‌هایی که بایستی در صنایع مختلف به آن‌ها پرداخته شود:

  • چاه‌های آب معدنی
  • چاه‌های زمین‌گرمایی
  • چاه‌های آب آشامیدنی
  • چاه‌های آب کشاورزی
  • چاه‌های مشاهده‌ای
  • چاه‌های صنایع معدنی برای آب‌زدایی
  • چاه‌های تغذیه مصنوعی آبخوان
  • چاه‌های تزریقی پساب
  • چاه‌های عمودی و چاه‌های افقی
  • چاه‌های کارستی و آبرفتی