بهره‌برداران چاه‌ها

صنایع هدف

بخش‌های مصرف‌کننده بسته به میزان آب موردنیاز و منابع آبی در دسترس از منابع آب سطحی (رودخانه و چشمه) و آب زیرزمینی (چاه و قنات) و یا تلفیقی از این دو منابع برای تامین آب خود برداشت می‌نمایند. بهرحال چاه‌های آب با توجه به این که منابع پایدار و مطمئن تأمین آب می‌باشند، همواره مورد توجه بخش‌های مختلف مصرف‌کننده آب بوده‌اند. عمده بهره‌برداران چاه‌های آب شامل موارد زیر می‌باشد: