شهرداری‌ها (اداره فضاهای سبز)

شهرداری‌ها (اداره فضاهای سبز)

شهرداریها
شهرداری‌ها صنایع

شهرداری‌ها (اداره فضاهای سبز)

با گسترش زندگی شهری، مدیریت فضای سبز و طراحی فضای سبز شهری بیش از گذشته رشد پیدا کرده است. از آنجا که آبیاری فضای سبز در رشد و نمو چمن‌ها، گل‌ها و درختان و شاداب ماندن آن‌ها نقش مهمی دارد، با گسترش شهرها و افزایش احداث فضاهای سبز در اطراف محیط‌های مسکونی، حجم چشمگیری آب صرف آبیاری این فضاها می‌شود. آب موردنیاز برای آبیاری فضای سبز شهر تهران از 4 منبع اصلی، چاه‌ها، قنات‌ها، رودخانه‌ها و پساب تصفیه‌شده فاضلاب، تامین می‌شود. در حال حاضر 90 درصد آب موردنیاز برای آبیاری فضاهای سبز تهران از منابع آب زیرزمینی و عمدتاً چاه‌های شهرداری تأمین می‌شود که مقرر است با جایگزینی پساب برای آبیاری، این میزان به 60 درصد کاهش ‌یابد.