دامپروری، پرورش طیور و آبزی‌پروری

دامپروری، پرورش طیور و آبزی‌پروری

صنایع دامپروری
دامداری صنایع

دامپروری، پرورش طیور و آبزی‌پروری

در حال حاضر حدود 12600 حلقه چاه در کشور برای تامین آب مصرفی دام و طیور دایر می‌باشد. حجم آب مصرفی روزانه دام‌ها بسته به نوع و اندازه جثه حیوان، مرحله رشد، میزان فعالیت، دمای محیط، نوع تغذیه و میزان ماده خشک دریافتی، متغیر می‌باشد. این مقدار برای گوسفند 4 تا 15، گاو گوشتی 22 تا 66، گاو شیری 38 تا 110 و اسب 40 تا 45 لیتر در روز می‌باشد. مقدار آب مصرفی طیور نیز تحت تاثیر عواملی از قبیل نوع و سن طیور، دمای لانه یا سالن پرورش و میزان دان مصرفی روزانه، 2/0 تا 4/0 لیتر در روز می‌باشد.

برای ‌آب‌گیری و پر کردن استخرهای پرورش ماهی و نیز برای تأمین آب مصرفی ماهی‌ها در طول دوره پرورش که تابعی از اندازه و تعداد ماهی‌ها، تبخیر هوا و نفوذپذیری مصالح بستر استخر است، نیاز به آب می‌باشد. میزان تبخیر بسته به موقعیت جغرافیایی مزرعه پرورش ماهی به طور مثال در استان‌های شمالی کشور 5/1 تا 2 لیتر بر ثانیه به ازای هر هکتار و در استان خوزستان 3 تا 4 لیتر بر ثانیه به ازای هر هکتار می‌باشد. از استخرهای کشاورزی نیز می‌توان به صورت دو منظوره برای پرورش ماهی استفاده کرد که بدین ترتیب ميزان مصرف كود در مزرعه تا حدودی كاهش می‌یابد. با توجه داشت که دایر بودن استخرهای کشاورزی در فصول غیرکشت به منظور آبری پروری مغایر با مفاد قانون توزیع عادلانه آب است.