رسوب‌زدایی و احیای چاه‌ها

رسوب‌زدایی و احیای چاه‌ها

تصویر پمپاژ چاه 1
خدمات رسوب‌زدایی و احیا

رسوب‌زدایی و احیای چاه‌ها

چاه‌های آب طی بهره‌برداری و به مرور زمان، بر اثر عوامل متعددی مانند رسوب مواد معدنی، مهاجرت ریزدانه‌ها از آبخوان و فعالیت میکروارگانیزم‌ها دچار رسوب‌گرفتگی و کاهش آبدهی می‌شوند. این فرایند که بسته به شرایط چاه و آبخوان می‌تواند درجات متفاوتی داشته باشد با نشانه‌های زیر آشکار می‌شود:

 • کاهش آبدهی چاه به مرور زمان
 • افزایش مصرف برق چاه
 • ماسه‌دهی چاه و کاهش کیفیت آب برداشتی
 • افزایش ذرات محلول و معلق در چاه و کدورت آب
 • افت سطح دینامیک آب چاه

این مشکلات را می‌توان طی عملیات رسوب‌زدایی و احیاء برطرف نمود.

پس از انجام عملیات ویدیومتری و تشخیص مشکلات چاه با توجه به وضعیت مشاهده شده، طبق نظر کارشناسان می‌توان نسبت به رسوب‌زدایی و احیای چاه با روش‌های شیمیایی یا فیزیکی و یا ترکیب روش‌های مختلف اقدام نمود که مزایای زیر را به همراه دارد:

 • افزایش آبدهی چاه
 • کاهش بهای برق مصرفی
 • رفع مشکل ماسه‌دهی چاه و بهبود کیفیت آب برداشتی
 • افزایش عمر الکتروموتور و پمپ
 • توسعه‌ی چاه و زدودن رسوبات از پشت گراول فیلتر
 • حذف تنش روی لوله جدار و کاهش احتمال تخریب لوله جدار
 • تنظیم مجدد چیدمان گراول فیلتر و فشرده‌سازی فیلتر جهت عملکرد مناسب‌تر