تکنولوژی ایرلیفت

تکنولوژی ایرلیفت

گراول خارج شده از چاه
ایرلیفت خدمات

تکنولوژی ایرلیفت

عملیات ایرلیفت برای خروج گراول و رسوبات از عمق چاه استفاده می‌شود. در این روش، با استفاده از هوای فشرده، رسوباتی مانند ماسه و گراول از عمق چاه خارج می‌شود. هوای فشرده وارد تفنگ ایرلیفت می‌شود و با کاهش چگالی آب، منجر به ایجاد مکش و خروج رسوبات می‌شود. رسوبات از طریق محافظه مکش به داخل تفنگ ایرلیفت و لوله تخلیه وارد می‌شود و از لوله انتهایی به بیرون پرتاب می‌گردد.

مزایای استفاده از تکنولوژی ایرلیفت:

  • خروج گراول بدون استفاده از موادی مانند رس جهت ایجاد چسبندگی
  • سرعت عمل بالا
  • ریسک اندک برای چاه
  • قابل استفاده در چاه‌هایی که جدار آنها بریده و یا دفرمگی دارد

معایب استفاده از تکنولوژی ایرلیفت

  • نیاز به ستون آب قابل قبول و آبدهی مطلوب
  • نیاز به تامین هوای فشرده