احیای چاه آقای نوروزی وشرکا

احیای چاه آقای نوروزی وشرکا

احیای چاه آقای نوروزی وشرکا
احیای آبدهی پروژه‌ها همدان

احیای چاه آقای نوروزی وشرکا

کارفرما: آقای نوروزی و شرکا

محل اجرا: روستای فیض آباد، فامنین استان همدان

توضیحات:​ شش سال این چاه بلا استفاده بوده است. بعد از ویدیومتری، تصمیم بر این شد عملیات احیای چاه انجام شود. تکنولوژی نیتروپالس برای احیای چاه استفاده شد و دبی چاه از 1 لیتر بر ثانیه به 3 لیتر بر ثانیه افزایش یافت.