چاه شماره 2 نیروگاه شهید مفتح

چاه شماره 2 نیروگاه شهید مفتح

2 مفتح
احیا و به‌سازی احیای آبدهی اخبار پروژه‌ها

چاه شماره 2 نیروگاه شهید مفتح