احیای چاه آقای محمدپور

احیای چاه آقای محمدپور

احیای چاه آقای محمدپور
احیای آبدهی اردبیل پروژه‌ها

احیای چاه آقای محمدپور

کارفرما: آقای محمدپور و آقای محبی

محل اجرا: روستای کلخوران شیخ، اردبیل

توضیحات: عملیات ویدیومتری، احیای آبدهی چاه و تخلیه رسوبات به همراه آزمایش پمپاژ

این چاه حدود چهل سال قبل حفاری شده بود. به مرور، رسوب‌گذاری آب و مهاجرت ریز‌دانه‌ها سبب شده بود آب‌دهی چاه کاهش پیدا کند و به 19لیتر بر ثانیه برسد. با عملیات ویدیومتری، وضعیت چاه مشخص شد و احیای آبدهی چاه با تکنولوژی نیتروپالس در دستور کار قرار گرفت. در پایان، حدود 13 متر از چاه توسط رسوبات پر شده بود. با استفاده از پمپاژ، چاه توسعه پیدا کرد و رسوبات چاه نیز تخلیه گردید. دبی بعد از عملیات پمپاژ چاه، 40 لیتر بر ثانیه می‌باشد.