احیای چاه آقای بایرامی

احیای چاه آقای بایرامی

احیای چاه آقای بایرامی
احیای آبدهی اردبیل پروژه‌ها

احیای چاه آقای بایرامی

کارفرما: آقای محمد بایرامی و شرکا

محل اجرا: استان اردبیل-روستای تازه کند

 

توضیحات: چاه آقای بایرامی و شرکایشان سالها قبل احداث شده بود و در خلال این مدت، آبدهی چاه از 20 لیتر بر ثانیه به 8 لیتر بر ثانیه رسیده بود. با انجام عملیات احیای چاه، آبدهی چاه افزایش یافت و حدود 6 لیتر بر ثانیه بر دبی چاه افزوده شد.