پروژه احیای چاه 6 حسن آباد

پروژه احیای چاه 6 حسن آباد

عملیات احیای چاه با تکنولوژی نیتروپالس
آزمایش پمپاژ احیای آبدهی پروژه‌ها تهران حسن آباد شرکت آب و فاضلاب منطقه شش تهران محل پروژه نام کارفرما نوع پروژه ویدیومتری

پروژه احیای چاه 6 حسن آباد

عنوان پروژه: عملیات ویدیومتری، احیا و آزمایش پمپاژ چاه شماره 6

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب منطقه شش تهران

محل پروژه: حسن آباد فشافویه

آبخوان این محدوده به دلیل شوری زیاد دچار رسوب‌گرفتگی می‌شود و نیاز هست هر دو سال یک‌بار عملیات احیای چاه انجام شود. برای این چاه عملیات ویدیومتری، احیا با تکنولوژی نیتروپالس، آزمایش پمپاژ و توسعه چاه انجام پذیرفت و دبی چاه به 11 لیتر بر ثانیه افزایش یافت