احیای چاه شماره 1 فرون آباد

احیای چاه شماره 1 فرون آباد

احیای چاه شماره ۱ فرون آباد
آزمایش پمپاژ احیای آبدهی پروژه‌ها تهران ویدیومتری

احیای چاه شماره 1 فرون آباد

کارفرما: آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

محل اجرا: جاده امام رضا فرون آباد اول

توضیحات: شوری آب در منطقه فرون آباد نسبتا زیاد است. شوری سبب ایجاد رسوبات زیاد در محل مشبک‌ها و روی لوله جدار می‌شود. وقتی شوری آب زیاد است، بایستی عملیات احیای چاه در  هر یک سال و یا هر دو سال یکبار تکرار شود. آب‌دهی چاه فرون آباد اول به دلیل رسوبگزاری زیاد، به شدت کم شده بود. با انجام عملیات احیای چاه، دبی چاه از 2 لیتر بر ثانیه به 11 لیتر بر ثانیه رسید.