احیای چاه امامزاده طالب

احیای چاه امامزاده طالب

عملیات احیای چاه امامزاده طالب
احیای آبدهی پروژه‌ها شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

احیای چاه امامزاده طالب