احیای چاه عسگرآباد

احیای چاه عسگرآباد

احیای چاه عسگرآباد
احیای آبدهی پروژه‌ها ورامین

احیای چاه عسگرآباد

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی تهران

محل اجرا: روستای عسگرآباد، پیشوا

توضیحات: روستاها به لحاظ تامین آب، همواره با مشکل مواجه بوده‌اند. معمولا آب شرب روستا توسط یک حلقه چاه تامین می‌شود و در صورت آسیب دیدن چاه و یا کاهش آب‌دهی چاه، مردمان عزیز آن روستا با مشکل مواجه می‌شوند. چاه روستای عسگرآباد به دلیل رسوبات فراوان، دچاه کاهش آبدهی شده بود. عملیات احیای چاه با تکنولوژی نیتروپالس انجام شد و آبدهی چاه تا حد مطلوبی افزایش یافت.