احیای چاه 23 سعیدآباد با تکنولوژی نیتروپالس

احیای چاه 23 سعیدآباد با تکنولوژی نیتروپالس

عملیات احیای چاه با تکنولوژی نیتروپالس
آزمایش پمپاژ احیای آبدهی پروژه‌ها تهران

احیای چاه 23 سعیدآباد با تکنولوژی نیتروپالس

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی تهران

محل اجرا: تهران- ورامین

توضیحات: چاه 23 سعیدآباد 

عملیات احیای چاه با تکنولوژی ایرشوکر برای چاه 23 سعیدآباد به انجام رسید. پس از عملیات، با انجام آزمایش پمپاژ چاه، نسبت به تخلیه رسوبات و اندازه‌گیری دبی چاه اقدام گردید. نتایج درخشان این عملیات، در فیلم زیر دیده می‌شود.