احیای چاه 23 سعیدآباد با تکنولوژی نیتروپالس

عملیات احیای چاه با تکنولوژی ایرشوکر برای چاه 23 سعدآباد به انجام رسید. پس از عملیات، با انجام آزمایش پمپاژ چاه، نسبت به تخلیه رسوبات و اندازه‌گیری دبی چاه اقدام گردید. نتایج درخشان این عملیات، در فیلم زیر دیده می‌شود.

در آزمایش پمپاژ دبی 30 لیتر بر ثانیه به طور پیوست بدست آمد
ورامین، جمال‌آباد
عملیات احیای چاه 23 سعید‌اباد
خروج گراول از عمق چاه

نمونه فیلم عملیات ایرلیفت

عملیات ایرلیفت و تخلیه‌ی چاه از گراول و ماسه. در زیر نمونه فیلم مربوط به عملیات ایرلیفت مشاهده می‌شود. توضیحات مربوط به […]