احیای چاه 23 سعیدآباد با تکنولوژی نیتروپالس

احیای چاه 23 سعیدآباد با تکنولوژی نیتروپالس

ورامین، جمال‌آباد
آزمایش پمپاژ احیای آبدهی بخش خصوصی پروژه‌ها تهران سعید اباد محل پروژه نام کارفرما نوع پروژه

احیای چاه 23 سعیدآباد با تکنولوژی نیتروپالس

عملیات احیای چاه با تکنولوژی ایرشوکر برای چاه 23 سعیدآباد به انجام رسید. پس از عملیات، با انجام آزمایش پمپاژ چاه، نسبت به تخلیه رسوبات و اندازه‌گیری دبی چاه اقدام گردید. نتایج درخشان این عملیات، در فیلم زیر دیده می‌شود.


در آزمایش پمپاژ دبی 30 لیتر بر ثانیه به طور پیوست بدست آمد
عملیات احیای چاه 23 سعید‌اباد
عملیات احیای چاه 23 سعید‌اباد
عملیات احیای چاه 23 سعید‌اباد