احیای چاه آقای زیدآبادی

احیای چاه آقای زیدآبادی

عملیات احیای چاه با تکنولوژی نیتروپالس
احیای آبدهی پروژه‌ها کرمان

احیای چاه آقای زیدآبادی