پروژه روستای رضی

پروژه روستای رضی

پروژه روستای رضی (1)
آزمایش پمپاژ احیای آبدهی بخش خصوصی پروژه‌ها ترمیم لوله جدار دامغان ویدیومتری

پروژه روستای رضی

کارفرما: آقای عوض‌آبادیان

محل اجرا: روستای رضی، دامغان

توضیحات: عملیات ترمیم لوله جدار چاه، احیای آبدهی چاه و تخلیه رسوبات به همراه آزمایش پمپاژ​