احیای چاه گوشه پل لرستان

احیای چاه گوشه پل لرستان

احیای چاه گوشه بل
احیا و به‌سازی پروژه‌ها لرستان

احیای چاه گوشه پل لرستان

کارفرما: اداره آب و فاضلاب روستای درود

محل اجرا: لرستان،14کیلومتری درود

توضیحات:

چاه روستای گوشه پل به دلیل پل بستن گراول، ماسه‌دهی زیادی داشت. با انجام عملیات احیای چاه، فیلتر گراولی اصلاح شد و ماسه‌دهی چاه کم شد.