احیای چاه شماره ۲۰ شهری قم

احیای چاه شماره ۲۰ شهری قم

عملیات احیای چاه20شهری
احیای آبدهی پروژه‌ها قم محل پروژه

احیای چاه شماره ۲۰ شهری قم