پروژه 12540

DBSA_2-page_Brackish_page2_image
احیای آبدهی پروژه‌ها تهران شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران محل پروژه نام کارفرما نوع پروژه ورامین ویدیومتری

پروژه 12540

عنوان پروژه: ویدیومتری و احیای آبدهی چاه‌های آب شرب شرکت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران

کارفرمای پروژه: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

محل اجرا: تهران، ورامین