نمونه فیلم عملیات ایرلیفت

عملیات ایرلیفت و تخلیه‌ی چاه از گراول و ماسه.

در زیر نمونه فیلم مربوط به عملیات ایرلیفت مشاهده می‌شود.

توضیحات مربوط به این تکنولوژی را می‌توانید اینجا ببینید.